Nahlédnutí do historie

Nahlédnutí do historie vlastního rodu není pouze o tom, jak se ten který předek jmenoval a kdy se narodil. Je to spojeno i s pohledem na celou jeho rodinu… na jeho často četné sourozence, kteří se ne všichni dožívali dospělosti… a tedy třeba i na choroby, na které umírali… na jeho manželku, někdy třeba také nejednu…

Stejně tak s pohledem do toho kterého konkrétního místa… chalupy, obce, panství, i toho kterého historického období, kde si dnešní člověk současně může alespoň trošku představit a uvědomit, v jakých životních podmínkách naši pra/pra/dědové a pra/pra/báby žili i jak a čím se živili. Že to pro velkou většinu z nich znamenalo celý život pracovat od růžového svítání až do černé noci, a že přes všechnu tuto snahu a práci mohly udělat škrt jediné kroupy, jediná průtrž mračen, vichřice, nebo velká voda…

S tím souvisí i skutečnost, jaká měli v té které době svá občanská práva a povinnosti… a že oproti těm povinnostem těch práv bylo poskrovnu…

Mnoho sporů a konfliktů se tehdy řešilo vojenskou cestou, což bylo další „morovou“ ranou pro každou obec či město, přes něž prošla, či kde se až do úplného vyjedení či vydrancování usadila jakákoli armáda…

Když k tomu připočteme například četné epidemie a požáry… třeba si začneme více vážit naší současné doby…